Integritetspolicy

Skyddet av dina personuppgifter är av stor vikt för oss. Självklart skyddar vi dessa inom ramen för gällande föreskrifter om integritetsskydd, i synnerhet bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Om inget annat anges nedan, utgör artikel 6 första stycket bokstaven f i den allmänna dataskyddsförordningen den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter.

Den här integritetspolicyn ger dig information om på vilket sätt, i vilken omfattning och för vilka ändamål personuppgifter behandlas i det här internetutbudet.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig i den mening som avses i dataskyddsförordningen:
Lutze Fördertechnik GmbH
Hullerser Landstr. 37
37574 Einbeck
Redaktionsruta: https://www.lutze-group.com/impressum

Användar- och åtkomstuppgifter

När vår webbplats läses in, skickar din webbläsare av tekniska skäl automatiskt uppgifter till webbservern. Dessa uppgifter sparas i så kallade serverloggfiler och omfattar namnet på den hämtade sidan, datum och klockslag för åtkomsten, överförd datamängd, statusinformation om lyckad hämtning, operativsystem, typ och version av webbläsare, webbläsarens språk, källa resp. information från vilken sida besökaren kom till sidan samt IP-adress resp. namn på den server hos internetoperatören som är knuten till IP-adressen. Utan varken koppling till din person eller profilering används dessa uppgifter uteslutande för statistisk analys och för att upprätthålla den tekniska driften av den här webbplatsen och förbättra den. Uppgifter i loggfiler lagras av säkerhetsskäl (t.ex. för att utreda gärningar i samband med missbruk eller bedrägerier) under en period av en månad och raderas sedan. Uppgifter som måste sparas under en längre period för bevisändamål, är undantagna från raderingen tills utredningen av respektive incident är klar. 

Kakor

Den här webbplatsen använder så kallade kakor. Det är små textfiler som sparas på din terminalutrustning. Din webbläsare har åtkomst till dessa filer. Användningen av kakor ökar den här webbplatsens användarvänlighet och säkerhet. Om du inte vill att kakor sparas på din terminalutrustning, har du möjlighet att inaktivera motsvarande alternativ i din webbläsares systeminställningar och att radera befintliga kakor. Om kakor förbjuds, kan det leda till begränsningar i det här internetutbudets funktioner.

Beståndsuppgifter

Om ett avtalsförhållande mellan dig och oss ska inledas, utformas innehållsmässigt eller ändras, samlar vi in och använder personuppgifter om dig, i den mån det krävs för dessa ändamål. Om respektive behöriga myndigheter så kräver, får vi i enskilda fall lämna upplysning om dessa uppgifter (beståndsuppgifter), i den mån det är nödvändigt i syfte att beivra brott, avvärja faror, fullgöra de lagstadgade uppdrag som åvilar författningsskyddsmyndigheter eller den militära underrättelsetjänsten eller för att göra gällande immateriella rättigheter.

Kontakt

När du tar kontakt med oss (t.ex. via kontaktformuläret på den här webbplatsen, e-post eller telefon), behandlas och sparas dina uppgifter av oss för att bearbeta och svara på förfrågan. Dessa uppgifter lämnar vi inte ut utan ditt samtycke. Vi raderar förfrågningarna såvida de inte längre behövs. Vi kontrollerar huruvida de behövs vartannat år. Dessutom gäller de lagstadgade arkiveringsskyldigheterna.

Inbäddning av tjänster och innehåll från tredje part

På grundval av våra berättigade intressen (dvs. intresse av analys, optimering och ekonomisk drift av vårt internetutbud) använder vi innehålls- och serviceerbjudanden från tredjepartsleverantörer i vårt internetutbud. Det kan till exempel vara videofilmer och kartmaterial. När dessa innehåll hämtas, skickas IP-adressen till tjänsteleverantören, såvida inget annat anges nedan.

YouTube

Vår webbplats använder insticksprogram från tjänsten YouTube som erbjuds av Google. Tjänsten drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Om du besöker någon av våra sidor som är försedd med ett insticksprogram från YouTube, sker en uppkoppling mot YouTubes servrar och motsvarande videofil hämtas. I samband med det meddelas YouTubes server vilka av våra sidor du har besökt. Vi använder insticksprogrammet från YouTube i det så kallade utökade dataskyddsläget. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto när du hämtar vår videosida, gör du det möjligt för YouTube att direkt koppla ditt surfbeteende till din personliga profil. Det kan du förhindra genom att logga ut från ditt YouTube-konto. Mer information om hanteringen av användaruppgifter hittar du i leverantörens integritetspolicy på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Teckensnitt från Monotype

För att optimera presentationen av vårt internetutbud, bäddar vi in teckensnitt från leverantören Monotype Imaging Holdings Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. Integritetspolicy: https://www.monotype.com/de/rechtshinweise/datenschutzrichtlinie/

jQuery-bibliotek

På vår webbplats används JavaScript-bibliotek med jQuery-tekniken. Leverantören är JSFoundation, Inc., 1 Letterman Drive, San Francisco, CA 94129, USA. Integritetspolicy (på engelska): https://js.foundation/about/governance/privacy-policy

Radering av uppgifter

Såvida inget annat anges uttryckligen inom ramen för den här integritetspolicyn, raderas de uppgifter som lagras hos oss så snart de inte längre behövs för det avsedda ändamålet och inga lagstadgade arkiveringsskyldigheter hindrar radering. Om uppgifterna inte raderas eftersom de behövs för andra ändamål som tillåts enligt lag, begränsas användningen av uppgifterna. Det innebär att uppgifterna görs otillgängliga och inte behandlas för andra ändamål. Det gäller till exempel för uppgifter som måste sparas på grund av handels- eller skatterättsliga skäl.

Samarbete med personuppgiftsbiträden och tredje part

Om vi lämnar ut eller överför uppgifter till andra personer och företag (personuppgiftsbiträden eller tredje part), eller om vi på annat sätt ger dem åtkomst till uppgifterna inom ramen för vår behandling, sker detta enbart på grundval av ett lagstadgat tillstånd. Det gäller till exempel om dataöverföringen krävs för att fullgöra ett avtal, du har samtyckt till att de lämnas ut, det föreligger en rättslig skyldighet eller vi tillvaratar våra berättigade intressen (t.ex. genom att anlita personuppgiftsbiträden osv.). Om vi ger behandlingen av uppgifter i uppdrag åt tredje part, sker detta på grundval av ett så kallat biträdesavtal enligt dataskyddslagstiftningen.

Din rätt till tillgång, radering, otillgängliggörande

Du har rätt att när som helst och utan kostnad begära information om dina lagrade personuppgifter, varifrån dessa kommer och vem som får dem samt om ändamålet för uppgiftsbehandlingen. Såvida ditt önskemål inte kolliderar med någon lagstadgad förpliktelse att spara uppgifter (t.ex. datalagring), har du rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas eller att dina personuppgifter görs otillgängliga eller raderas.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att med framtida verkan återkalla de samtycken som du har gett enligt artikel 7 tredje stycket i den allmänna dataskyddsförordningen.

Rätt att göra invändningar

Du kan när som helst invända mot den framtida behandlingen av de uppgifter som rör dig enligt artikel 21 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Rätt att inge klagomål

I händelse av en överträdelse av dataskyddsbestämmelserna har den registrerade rätt att inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten (artikel 77 i den allmänna dataskyddsförordningen). Den registrerade personen kan utöva denna rätt hos en tillsynsmyndighet i den medlemsstat där hon eller han har sin hemvist eller arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks. Den behöriga tillsynsmyndigheten i Niedersachsen:
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Barbara Thiel
Prinzenstraße 5
30159 Hannover
Telefon: 0511 120 45 00
Telefax: 0511 120 45 99
E-post: poststelle@lfd.niedersachsen.de
Webbplats: https://www.lfd.niedersachsen.de

En lista med ytterligare tillsynsmyndigheter samt deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Dataskyddsombud

Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på följande adress:

Lutze Fördertechnik GmbH
Dataskyddsombud
Hullerser Landstraße 37
37574 Einbeck
Telefon: 05561 79 30 0
E-post: datenschutz@lutze-group.com

Senast uppdaterat: 24.05.2018